Regulamin VIII edycji konkursu

„Kapliczki polskie – w różańcu róża ukryta rozkwita”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami konkursu pod nazwą „Kapliczki polskie – w różańcu róża ukryta rozkwita” (dalej „Konkurs”) jest Fundacja Chaber Polski z siedzibą w Warszawie (07-793) Warszawa, ul. Belgradzka 4 lok 64 NIP 951-245-36-14 (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs trwa od 6 stycznia 2024r. do dnia 30 września 2024r. (okres nadsyłania zgłoszeń).
 3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie powołana przez Organizatora komisja konkursowa (dalej „Jury”).

§2. Uczestnicy Konkursu

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna niezależnie od wieku i która i bierze udział w Konkursie na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).

§3. Zasady i przebieg Konkursu

 1. Zadaniem konkursowym jest sfotografowanie obiektu kultu, uwaga: bez tytułu i dokładnej lokalizacji (link do google maps, innej mapy internetowej lub jakiekolwiek inne, precyzyjne podanie lokalizacji obiektu i/lub współrzędnych GPS) zgłoszenie jest nieważne. Zebranie o nim informacji przez Uczestnika (opis nie krótszy niż 500 znaków i nie dłuższy niż 2000 znaków) i przesłanie Organizatorowi w terminie w skazanym w §1 ust. 3. wraz z danymi identyfikującymi Uczestnika stanowić będzie zgłoszenie w Konkursie.
 2. Konkurs podzielony jest na 3 grupy wiekowe: 0-17 lat, 18-60 lat61+ lat.
 3. Kapliczki dzielimy na: kolejoweleśne, miejskieprzydrożnerolnicze.
 4. Uczestnik może dokonać maksymalnie dwudziestu pięciu zgłoszeń w ciągu trwania Konkursu.
 5. Uczestnik może nadesłać fotografię do której posiada pełne autorskie prawa majątkowe.
 6. Po zakończeniu okresu nadsyłania zgłoszeń w Konkursie Jury, Komisja wybierze 1 (jedną) najlepszą fotografię plus opis miejsca w każdej z kategorii wiekowych. Wybór najlepszych fotografii wraz z opisami ogłoszony zostanie przez Jury za pośrednictwem strony internetowej www.przydroznekapliczki.pl
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia większej liczby zwycięzców Konkursu oraz przyznania wyróżnień dla pozostałych Uczestników Konkursu.

§4. Nagrody i ich wydanie

 1. Organizator przewidział w Konkursie nagrodę główną w każdej kategorii wiekowej.

§5. Prawa autorskie

Stosownie do postanowień art. 921 § 3 kc Organizator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych fotografii i tekstów nadesłanych przez Uczestników, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – zapisywanie i wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną lub cyfrową,
 • w zakresie obrotu egzemplarzami utworów – wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa egzemplarzy,
 • w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż wskazany powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, w tym za pośrednictwem satelity, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w prasie, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego, wykorzystanie w drukach informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych, w reklamie prowadzonej przy wykorzystaniu sieci Internet lub sieci telefonii komórkowej, wykorzystanie we wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy.

§6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane podawane przy dokonywaniu zgłoszenia w Konkursie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
 5. Uczestnicy mają prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora w okresie od dnia 6 stycznia 2024r. do dnia 15 grudnia 2024r. Ponadto, Organizator zamieści regulamin na stronie internetowej www.przydroznekapliczki.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.