Jerzy Żmihorski

Zamojszczyzna - krzyż tolerancji

Pamiątka po ukazie carskim z 1905 r.

Na terenach byłego zaboru rosyjskiego napotkamy wielką ilość krzyży które mają jedną, wspólną cechę. Wyrytą na cokole datę : 1905. To pamiątka po ukazie carskim, wydanym właśnie w roku 1905.

Car Rosji złagodził swoje stanowisko w kwestiach religijnych i na podstawie ukazu dawni unici mogli powrócić na łono kościoła rzymskiego. Ponieważ wszystkie cerkwie były od wielu lat świątyniami prawosławnymi, więc dawni unici wraz z rodzinami przechodzili do kościoła rzymsko-katolickiego. Przechodzenie na katolicyzm równało się z uznaniem ich polskości. Powszechna radość z powrotu na łono polskiej religijności zaowocowała wystawianiem krzyży z których większość zachowała się do dziś. Tytułowy krzyż z widoczną na cokole datą znajduje się na Zamojszczyźnie w rejonie Suchowoli.

Podziel się z innymi